جلسه با بانک مردمی زنگبار

دیدار مدیران مرکز تجاری ایران تانزانیا و بانک مردمی زنگبار این جلسه با حضور آقای ادی مینا، معاون تجاری بانک و آقای هریث فنتو، رئیس دفتر مدیر عامل بانک و آقای خلفان، عضو هیئت مدیره بانک به تاریخ 12 خردادماه 1402 در شهر زنگبار برگزار شد. در جلسه فوق زمینه های مشترک کاری با بانک مطرح گردید از جمله امکان ایجاد زیرساخت پرداخت ا...

ادامه مطلب